ขอวีซ่าอเมริกา ทําวีซ่าอเมริกา

Grandholiday บริการ ขอวีซ่าอเมริกา ทําวีซ่าอเมริกา

ขอวีซ่าอเมริกาการ ขอวีซ่าอเมริกา คือการขออนุญาตเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าอเมริกา  จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญ ที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ วีซ่าอเมริกา ของแต่ละบุคคล  โดยที่บุคคลที่ต้องการ ขอวีซ่าอเมริกา จะต้องเตรียมเอกสาร และเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อตอบคำถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการประกอบการพิจารณาว่าจะได้รับอนุญาตในการเดินทางเข้าอเมริกาหรือไม่

สำหรับคนไทยนิยม ทําวีซ่าอเมริกา แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa
 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist
 • วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa

เอกสารประกอบการ ทําวีซ่าอเมริกา (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

ขั้นตอน และ เอกสารขอวีซ่าอเมริกา

 1. เอกสารขอวีซ่าอเมริกา เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว (เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส) จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก หน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด  ไม่ยิ้ม (มองเห็นสัดส่วนใบหน้ามากกว่า 50% ของรูปถ่าย)
  • ข้อควรระวัง รูปถ่ายต้องไม่มี รอยแม๊กเย็บกระดาษ, รอยขูดขีด หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ต้องถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) สิ่งสำคัญต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์ไม่อนุญาตให้ใช้)
 3. หลักฐานแสดงการทำงานหรือหลักฐานทางการศึกษา
  • หนังสือรับรองจากจากบริษัทหรือหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน,วันเริ่มทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • ในกรณีเจ้าของธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนและใบทะเบียนการค้า (คัดลอกต้องไม่เกิน 3 เดือน)
 4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน พร้อมเหลือหน้าว่างไว้สำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า หรือถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
 5. หลักฐานการเงิน – หนังสือแสดงหลักฐานการยืนยันทางการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) โดยที่อายุเอกสารต้องไม่เกิน 15 วัน ก่อนถึงวันนัดสัมภาษณ์, สำเนาเล่มสมุดบัญชีฝากเงินให้ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน แสดงยอดเงินล่าสุดก่อนทำการยื่นขอวีซ่า ภายใน 7 วัน (กรณีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือน ก็ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าด้วย) เนื่องจากสถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีเงินกระแสรายวัน (แนะให้นำสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในงานวันสัมภาษณ์อีกด้วย)
 6. กรณีผู้ที่ขอวีซ่าหรือผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่ายหรือภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี
 7. กรณีที่ผู้ขอวีซ่าอเมริกา เป็นเด็กมีอายุต่ำกว่า 18ปีไม่ได้เดินทางไปกับบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง กรณีนี้ต้องทำหนังสือยินยอมจากบิดามารดาที่อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ จากเขตที่ท่านอยู่หรืออำเภอ พร้อมกับแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
 8. กรณีเป็นผู้ขอวีซ่าอเมริกาเป็นสูงอายุ อายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป ต้องทำการขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลประกอบการพิจารณาด้วย (สำหรับค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)

หมายเหตุ

 1. ในวันสัมภาษณ์ขอวีซ่า กรุณาตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมาย (ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลา เพราะว่าสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัดในเอกสาร)
 2. ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์วีซ่าจริง 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่องสถานที่ เวลา เพื่ออธิบายข้อมูลและรับเอกสารในการสัมภาษณ์

อัตราค่าบริการ ขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

หมายเหตุ:-

 • ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย
  • ในวันสัมภาษณ์ขอวีซ่า กรุณาตรงต่อเวลาตามที่ได้นัดหมาย (ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลา เพราะว่าสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลานัดในเอกสาร)
  • ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์วีซ่าจริง 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่องสถานที่ เวลา เพื่ออธิบายข้อมูลและรับเอกสารในการสัมภาษณ์
 • อัตราค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต