ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
  • ออกเดินทางบินตรงสู่เกาะใต้หวัน โดยสายการบิน ไชนาแอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน
  • นำท่านนั่งรถไฟสายโบราณ ชมธรรมชาติที่ อุทยานอาลีซาน
  • นำท่านชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณและเก่าแก่ของใต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์
  • นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะใต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • พาท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด พร้อมกับ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

รหัส TW-GO029

ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ราคาเริ่มต้นเพียง  34,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 :ออกเดินทางจาก สนามกรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน-หนานโถว -แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พักบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 : นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเหวินหวู่- วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน

เที่ยวไต้หวัน วันที่ 3 : นำท่านนั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน- กรุงไทเป- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เที่ยวไต้หวันราคาถูก วันที่ 4 : นำท่านไปเยี่ยมชมอนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ - พิพิธภัณฑ์กู้กง- อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -ขึ้นตึกไทเป 101

ไต้หวัน ทัวร์ วันที่ 5 : นำท่านไปเที่ยวชมวัดหลงซันซื่อ- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง- D.I.Y ทำโมจิ- สนามบิน- กรุงเทพฯ

ท่องเที่ยวไต้หวัน

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
22 มี.ค 256026 มี.ค 256034,90034,90032,9007,500
05 เม.ษ. 256009 เม.ษ. 256035,90035,90033,9007,500
19 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 256034,90034,90032,9007,500
Posted in Taiwan.