เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน
  • นำท่านไปล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • นำท่านแวะชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • นำท่านขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • นำท่านได้ลิ้มรส บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี และอาหารทะเล
  • บริการ FREE WIFI ให้ท่านบนรถ ออกเดินทางโดยสายการบิน นกสกู๊ต

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต ราคาเริ่ม 18,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน pdf

รายละเอียดเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน – นำท่านสู่หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – พาท่านไปล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –นมัสการขอพรวัดเหวิ่นหวู่ – สักการะอัฐิวัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – พาท่านไปช้อปตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เที่ยวไต้หวัน วันที่ 3 : นำท่าสู่ไถจง – ไทเป – พาท่านไปชมสิงมหัศจรรย์ของอุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นำท่านไปช้อปซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เที่ยวไต้หวัน วันที่ 4 : นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก วันที่ 5 : ออกจากสนามบินเถาหยวน – ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการ ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
04 มี.ค 256008 มี.ค 25601990019900199004500
05 มี.ค 256009 มี.ค 25601890018900189004500
08 มี.ค 256012 มี.ค 25602090020900209004500
11 มี.ค 256015 มี.ค 25601990019900199004500
12 มี.ค 256016 มี.ค 25601890018900189004500
15 มี.ค 256019 มี.ค 25602090020900209004500
18 มี.ค 256022 มี.ค 25601990019900199004500
19 มี.ค 256023 มี.ค 25601890018900189004500
 
Posted in Taiwan.