เที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรม เที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไทเป
  • นำท่านออกเดินทางไปสู่ไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • นำท่านไปชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง
  • ให้ท่านไปขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500)
  • นำท่านไปแช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา
  • ให้ท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย

เที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

สายการบินอีวีเอแอร์  ราคาเริ่ม 21,900 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการท่องเที่ยว

เที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน pdf

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวไทเป ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก

เที่ยวไทเป 101 วันที่ 3 : นำท่านสู่หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เที่ยวไทเป ไถจง วันที่ 4 : นำท่านสู่ไถจง – ไทเป – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน – GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  ( ในกรณีดูตารางอัตราค่าบริการผ่านมือถือให้กดเครื่องหมาย + เพื่อแสดงราคาครับ )

เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดียว
03 มี.ค 256006 มี.ค 25602190021900219004500
08 มี.ค 256011 มี.ค 25602190021900219004500
15 มี.ค 256018 มี.ค 25602190021900219004500
12 เม.ษ. 256015 เม.ษ. 25602390023900239004500
20 เม.ษ. 256023 เม.ษ. 25602190021900219004500
28 เม.ษ. 25601-พ.ค.-602290022900229004500
4-พ.ค.-607-พ.ค.-602290022900229004500
18-พ.ค.-6021-พ.ค.-602190021900219004500
26-พ.ค.-6029-พ.ค.-602190021900219004500
Posted in Taiwan.